ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕ

Με την υπ’ αρίθμ. 107/2009 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που προκλήθηκε έπειτα από ερώτημα που υπέβαλε η Διεύθυνση Προσωπικού Ν.Π. του Υπουργείου Υγείας, οι Νοσηλευτές που υπηρετούν στα Δημόσια Νοσοκομεία ασκούν νομίμως τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕ.
Επίσης ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕ μετέχουν στις κρίσεις για Επιλογή Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων.
Κατόπιν τούτων είναι προσωπική επιλογή των Νοσηλευτών η εγγραφή στην ΕΝΕ και όχι υποχρεωτική όπως αναφέρει σχετικό έγγραφο της Διοίκησης της ΕΝΕ που κοινοποιήθηκε στα Νοσοκομεία.

Η σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους υπ’ αρίθμ. 107/2009 είναι αναρτημένη στο site.